Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Notice: Online ordering is temporarily out of service.

Please contact Customer Service Center PaiGlobalCustomerService@thermofisher.com or 800.875.1578 for all your inquiries and ordering needs.

TruNarc Hỗ trợ khách hàng

Đăng nhập bằng Tên người dùng và Mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn. Nếu trước đây bạn chưa đặt tên người dùng và mật khẩu cá nhân của mình, hãy tham khảo e-mail bạn nhận được sau khi khởi chạy máy phân tích.

 

Các liên kết hữu ích khác (không cần đăng nhập)

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập vào bộ phận Hỗ trợ khách hàng Trung tâm tải xuống, vui lòng liên hệ Thermo Scientific khách hàng Hỗ trợ tại:

Hướng dẫn Reachback
Product Information
Vietnamese